508 207 476
Warszawa
Polska
Warszawa
Łódź
UKRAINE
Kijów
Winnica
Niemcy
Berlin
Gwarancja bezpieczeństwa - 1 mln zł OC

Regulamin​

Dział I. Postanowienia ogólne

1.Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu myarians.pl pojęciami rozumie się:

a) „Regulamin”– niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu myarians”;

b) „Administrator”– pl sp. z o. o. ARIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000859806, REGON 387033100, NIP 5223189735 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-09-15 r.

c) „serwis www.myarians.pl”lub „Serwis”– internetowy serwis, prowadzony przez Administratora  pod aktualnym adresem https://myarians.pl umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów i pomieszczeń Serwis udostępnia system rezerwacji oraz płatności firmom sprzątającym (Partnerom) oraz pozyskiwanie dla nich klientów. W serwisie zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami w zależności od tempa jego rozwoju możliwe będzie przechowywanie i wymiana m.in. następujących elementów: dane klienta, oceny firm sprzątających i Sprzątaczy, faktury;

d) „Użytkownik– każdy podmiot korzystający zInternetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

e) „Partner” – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą iświadczący odpłatnie usługi z zakresu sprzątania mieszkań lubpowierzchni biurowych lub magazynowych samodzielnie lub za pośrednictwem Sprzątaczy;

f) „Sprzątacz” – osoba fizyczna (Partner lub osoba z nim współpracująca) faktycznie wykonująca usługi sprzątania, posiadająca własne konto wsystemie umożliwiające indywidualną ocenę wykonanych usług;

g) „Korzystający Użytkownik korzystający odpłatnie zusług sprzątania świadczonych przez Partnera, z którymi kontakt nawiązano za pomocą Serwisu

h) „Użytkownik Zarejestrowany– to taki Użytkownik, który:

dokonał rejestracji w Serwisie drogą elektroniczną, naspecjalnie w tym celu przygotowanym przez Administratora formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stroni https://myarins.pl oraz

zaakceptował treść Regulaminu bezzastrzeżeń

w przypadku Partnera – Użytkownik, który spełnia kryteria bycia Partnerem, zawarł z Administratorem w formie pisemnej umowę oświadczenie usług oraz otrzymał od Administratora, po uprzedniej akceptacji jego kandydatury, uprawnienia umożliwiające świadczenie za pomocą Serwisu usług polegających na sprzątaniu na rzecz Korzystających;

i) „Konto” –jest dostępne dladanego Użytkownika po aktywowaniu miejsca w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie (np. korzystać z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu);

j) „Profil”– zespół informacji, danych i innych elementów opisujących osobę danego Użytkownika, wtym wymaganych danych osobowych, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu;

k) „Ustawa”– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);

l) „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną lubumowa Usługi– umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w

Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników serwisu www.myarians.pl usługi świadczonej drogą elektroniczną wrozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą, polegającej na umożliwianiu Użytkownikom:

a) nawiązywanie kontaktów iwymianę informacji niezbędnych dodokonywania usług sprzątania przez Partnerów,

b) przechowywanie danych i dokumentów wprowadzonych przez Użytkowników doSerwisu oraz udostępniania ichw wymaganym przez nich zakresie,

c) wprowadzanie i modyfikacja danych do Konta i Profilu oraz zarządzanie nimi wszczególności poprzez korzystanie zdostępnych funkcjonalności

Z tytułu świadczenia Usługi Administrator pobiera opłaty zgodnie zcennikiem opublikowanym na stronie Serwisu lub odrębnymi umowami zawartymi z Użytkownikami.

Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu doInternetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

Dział II. Usługi świadczone przez Administratora i Cele Serwisu

Serwis internetowy stworzony jest w celu pośredniczenia worganizowaniu usług sprzątania mieszkań, domów i pomieszczeń biurowych. Rolą Serwisu jest udostępnienie systemu rezerwacji oraz płatności Partnerom oraz pozyskiwanie dla nich klientów. Serwis współpracuje tylko z osobami, które są samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza lub inna forma prawna) lub firmami sprzątającymi

Korzystający po wejściu nastronę Serwisu określa parametry sprzątania (jednorazowe, cykliczne, co dokładnie itd.), zamawia usługę i płaci poprzez system płatności. Wybrany Sprzątacz, który współpracuje z Serwisem jedzie do Korzystającego i świadczy usługę sprzątania.

Serwis umożliwia jego Użytkownikom Zarejestrowanym wymianę informacji niezbędnych dozorganizowania i wykonania przez Sprzątaczy usług sprzątania u Korzystających.

Administrator umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym podokonaniu przez nich rejestracji utworzenia własnego Konta i Profilu oraz zarządzanie nim. Za usługi, o których mowa w Dziale IIa ust. 7 Administrator pobiera w imieniu Partnerów od Korzystających wynagrodzenie zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie Serwisu, a następnie przekazuje je Partnerom zgodnie z ustaleniami dokonanymi z nimi w drodze odrębnej umowy.

Dział IIa. Szczegółowy sposób korzystania z funkcjonalności Serwisu. Rozliczenia.

Serwis jest platformą komercyjną iza świadczone usługi będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem publikowanym on-line w Serwisie przy składaniu zamówienia lub zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w odrębnych umowach zawieranych z Użytkownikami.

Rozliczenia pomiędzy Partnerami Administratorem ztytułu świadczonych przez niego usług dokonywane są na podstawie odrębnych umów.

Termin realizacji zleceń wynika zinformacji zwrotnej przesłanej przez Sprzątacza Korzystającemu. Warunkiem przystąpienia Sprzątacza do pracy jest opłacenie zlecenia.

Ustala się następujący schemat zamawiania usług sprzątania przez Korzystającego:

a) Korzystający wchodzi nastronę Serwisu, wybiera datę, czas oraz parametry sprzą

b) Następnie wyszukiwana jest lista Sprzątaczy, którzy mają dostępny dany termin imogą przyjąć zamó

c) Korzystający ma możliwość edytowania listy Sprzą

d) Korzystający po wyborze listy Sprzątaczy przechodzi doekranu wpisywania swoich danych i zakłada konto wsystemie na te dane oraz wybiera czy jest osobą fizyczną czy firmą (wtedy NIP ).

e) Następnie Korzystający przechodzi dopłatnoś Wzależności od wyboru Korzystającego transakcja dokonywana jest za pomocą karty płatniczej/kredytowej lub przelewu online.

– W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej/kredytowej proces płatności wygląda następująco:

Po złożeniu zamówienia następuje preautoryzacja karty na kwotę na 10 zł Kwota ta jest zwalniana i zwrócona Korzystającemu przez bank Korzystającego w zależności od Regulaminu danego banku (najczęściej w terminie 14 dni).

W momencie zakończenia zamówienia transakcja jest zakończona icała kwota zamówienia jest pobierana.

Korzystający ma możliwość przedłużania sprzątania wtrakcie trwania wykonywanej usługi sprzątania – wówczas po zakończeniu sprzątania pobierana jest odpowiednia kwota.

Korzystający niema możliwości skrócenia czasu trwania sprzątania zarówno przed rozpoczęciem usługi, w trakcie jej realizacji, jak i również po jej wykonaniu

– W przypadku płatności za pomocą przelewu online proces płatności wygląda następująco:

Korzystający zostaje przekierowany na stronę dostawcy płatności spółki PayPro SA (Przelewy24) idokonuje płatności z góry za usługę sprzą

Korzystający nie mamożliwości skrócenia czasu trwania sprzątania zarówno przed rozpoczęciem usługi, w tracie jej realizacji, jak i również po jej

Korzystający ma możliwość wydłużenia czasu sprzątania pozalogowaniu na swoje Konto – płatności dokonuje się poprzez przelew online podczas zmiany czasu trwania usł

f) Po zatwierdzeniu listy wysłane zostaje zapytanie do Sprzątaczy zinformacją o nowym zleceniu.

g) Kto pierwszy potwierdzi zlecenie, ten je wygrywa i będzie mógł świadczyć usługę sprzą

Dane Korzystającego są widoczne wSerwisie tylko dla Sprzątaczy, Partnerów i Administratora. Wprowadzenie ich do Serwisu gwarantuje przejrzystość zgromadzonych w Serwisie danych i umożliwi skorzystanie z dalszych funkcjonalności, których rozwinięcie planuje Administrator.

W celu realizacji zlecenia Partnerowi i Sprzątaczowi przekazywane sąjedynie dane adresowe Korzystającego, w którym mają być świadczone usługi sprzątania.

Płatności za realizację zleceń można realizować wyłącznie zapomocą systemu płatności on-line, dzięki czemu Korzystający w ciągu kilku minut otrzyma potwierdzenie zarejestrowania swojej płatności.

Korzystający mamożliwość płatności kartą kredytową/debetową za usługę jednorazowo lub cyklicznie (pieniądze za usługi są automatycznie pobierane z jego konta) przez pośrednika płatności Elavon Financial Services Limited (sp. z o.o.) oddział w Polsce

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności kartami płatniczymi jest Elavon Financial Services Limited (sp. zo.o.) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, KRS 0000287836, REGON: 300649197, NIP: 2090000825 kapitał zakładowy Elavon Financial Services Limited: 6.400.001,00 euro.

Korzystający ma możliwość płatności przelewem online zausługę jednorazową przez pośrednika płatności PayPro S.A. (Przelewy24).

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności przelewem jest PayPro S.A. z siedzibą wPoznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, REGON: 301345068, NIP: 779-236-98-87, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł.

Zamawiając usługę sprzątania cyklicznego (raz wtygodniu, raz na dwa tygodnie lub częściej) Korzystający wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty kredytowej/debetowej.

Korzystający będzie otrzymywał zapośrednictwem Serwisu fakturę VAT/rachunek od Partnera za każdą opłatę za zlecenie wniesioną do Serwisu. Korzystający rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT/rachunków bez podpisu odbiorcy dostarczanych drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Wszystkie faktury będą również dostępne do pobrania z Konta Korzystającego.

Dział III. Oświadczenia Użytkowników

Użytkownik oświadcza, żeprzed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.

Użytkownik wyraża zgodę, abyw ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora lub innych podmiotów.

Użytkownik wyraża zgodę, abyAdministrator przekazywał mu na podany przez Użytkownika e-mail istotne informacje o Serwisie, w szczególności dotyczące jego funkcjonalności lub rozwoju.

Dział IV. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora

Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie przeglądarki internetowej -minimalne wersje: Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Firefox 15,Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilna

c) włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies

d)dokonanie rejestracji stosownie do Działu I ust. 1. lit. „g” Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iżinni – aniżeli Użytkownicy Zarejestrowani – Użytkownicy rejestracji takiej nie dokonują.

 

Dział V. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.

Zakazuje się podejmowania nastronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.

Zakazuje się wszczególności:

a) propagowania przez Użytkowników zapomocą Serwisu lubstron lub urządzeń z nim związanych, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,

b) zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników Serwisu, celem promocji lub reklamy określonych podmiotów (wszczególności przedsiębiorców), towarów czy usług, wtym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,

c) wszelkich takich działań, które narażałyby naodpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić muszkodę,

d) umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, wtymtakże zbierających informacje o Użytkownikach odwiedzających strony zawierające jego wpisy lub innych wpisów dostępnych w ramach Serwisu;

e) zabrania się podawania niezgodnych zprawdą danych wformularzach rejestracyjnych.

Umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, wtym przekierowań do innych stron www, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach wpisów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.

Jeżeli stosownie doust. 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Użytkownik przekazujący Administratorowi informację handlową w celu jej umieszczenia winien ją przygotować w taki sposób, by nie budziło wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy.

W przypadku naruszenia zakazów określonych wust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony zgodnie z Działem VI ust. 4 Regulaminu, do niezwłocznego usunięcia danych z Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

 Dział VI. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania zUsługi przez Użytkownika jeżeli:

a) zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jejpraw lubpraw innej osoby, w tym w szczególności zarzut naruszenia dóbr osobistych lub dopuszczenia się deliktu nieuczciwej konkurencji.

b)  Administrator poweźmie podejrzenie, żedoszło donaruszenia praw osoby trzeciej, w szczególności na skutek informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.

W każdej podanej wust. 2 sytuacji Administrator może wystąpić do Użytkownika, o ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy Usługi, aco za tym idzie zablokowania dostępu do serwisu niektórym Użytkownikom w szczególności w następujących przypadkach:

a)dojścia do naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia Działu V Regulaminu,

b) jeżeli zżądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lubinstytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura.

c) braku uiszczenia przez Korzystającego płatności zazrealizowane usł

d) korzystania z promocji w sposób naruszający Regulamin danej promocji.

Użytkownik akceptuje, żew przypadku dokonania przez Administratora ww. czynności, Użytkownik, o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.

Administrator ma prawo rozwiązać umowę oświadczenie Usługi z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienie Działu V Regulaminu.

Administrator oświadcza, żemoże się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Użytkownika zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Użytkownik, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie.

Administrator informuje, żemoże zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Użytkowników, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Użytkowników, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Dział VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa niestanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku uiszczenia zapłaty za świadczone do tego czasu usługi.

Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, oczym poinformuje Użytkowników na stronie www.myarians.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 

Dział VIII. Ochrona danych osobowych w Serwisie

Użytkownik Zarejestrowany wramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP.

Użytkownik Zarejestrowany maprawo dostępu do treści podanych przez siebie danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z profilu Użytkownika Zarejestrowanego, Serwisu oraz bazy danych. Użytkownik Zarejestrowany godzi się na przetwarzanie jego danych w celu wystawienia mu faktury oraz prawidłowego świadczenia na jego rzecz Usług przez cały okres obowiązywania umowy oświadczenie Usług drogą elektroniczną.

3.. Użytkownik inny aniżeli Użytkownik Zarejestrowany nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych.

Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika pozakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

Po zakończeniu korzystania zSerwisu Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń ztytułu płatności za korzystanie zusługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań ipreferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań napotrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania zusługi,

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub

Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę naprzetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania Usług przez Administratora, w sposób zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Dział IX. Reklamacje

Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny myarians@wp.pl do trzech dni po zakończeniu sprzątania.

Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu wraz ze zdjęciami w przypadku reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług oraz ew. zniszczeń. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

Dział X. Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poddana jest prawu polskiemu.

Użytkownicy Zarejestrowani niemogą udostępniać swoich kont osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego postanowienia Administrator może wypowiedzieć umowę Usługi ze skutkiem natychmiastowym.